صفحه اصلی
kns control systems

درباره ما
این شرکت در طول 02 سال از تاسیس خود توانسته بهترین خدمات و بروز ترین محصولات در زمینه صنایع
اتوماسیون و کنترل را به مشتریان خود ارا ئه دهد. همچن ین ا ین شرکت در زمینه تجهیزات جرثقیل و لوازم
الکترونیکی وابسته به ان، با داشتن کادری مجرب در قسمت فروش و همچنین خدمات پس از فروش همیشه به
عنوان یک شرکت همکار مورد اطمی نان در کنار مشتریان خود قرار گیرد.
ما با در اختیار گذاشتن بروزترین و با کیف یت ترین محصولات و ارا یه بهترین خدمات از پایین ترین سطح سیستمهای
ا توماسیون تا بالاترین سطح کنترل، توسط اعضای با تجربه ا ین کمپانی، به پیشرفت مشتریان خود در زمی نه
اتوماسیون یاری می رسانیم.
ازمزا یای خاصی که کمپا نی ما به مشتریان خود ارایه می گردد، استفاده از منابع و ظریفیت های سازگار با شرایط
بازار،ا فزا یش بهره وری اق تصادی و فنی،افزایش کیفیت مناسب با استاندارهای روز دن یا،بهبود شرایط کاری
وافزا یش سوداوری می باشد و درکل ارایه محصولات با کیفیت ازاصول اصلی و سیاست های کسب و کار این شرکت
می باشد.
هدف ما تامین ن یازهای مشتریان داخلی و خارج کشور با بهبود عملکرد خد مات رسا تی به صورت مداوم، تامین
سفارش مشتری با ق یمت های مناسب و همچنین ارا یه سفارشات در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون خطا می باشد.
این کمپانی ، تامین تجهیزات از منابع معتبر، با هربرند مورد نیاز مشتریان در زمینه تجهیزات ا توماسیون اعم از
الکترونیک، پ نومات یک ، هیدرولیک با مناسب ترین ق یمت و سریع ترین زمان ممکن را به مشتریان خود متعهد
میگردد.
این کمپانی ، تامین تجهیزات از منابع معتبر، با هربرند مورد نیاز مشتریان در زمینه تجهیزات ا توماسیون اعم از
الکترونیک، پ نومات یک ، هیدرولیک با مناسب ترین ق یمت و سریع ترین زمان ممکن را به مشتریان خود متعهد
میگردد.
در نهایت ماموریت ما ارا یه بهترین خدمات با بالاترین استا ندارها به مشتریان می باشد.

- انواع درایر بکومات المان
نام شرکت: kns control systems
نام مسئول: پیمان عزیززاده
استان: تهران
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 05522075354
تلفن ثابت: 009021240702
ایمیل:
آدرس: İkitelli Organize San. Böl. Deposite AVM 2.Ada B Blok No:317/2 Başakşehir –İSTANBUL /TURKİYE