کمپرسور دورانی
 ÙƒÙ…پرسورهاي دوراني از نظر رفتاري جزء كمپرسورهاي جابجائي مثبت بوده ولي از ديدگاه نيروهاي وارد برآن همانند كمپرسورهاي گريز از مركز يك ماشين بالانس شده مي باشند. مهمترين تفاوت كمپرسورهاي دوراني با كمپرسورهاي تناوبي كه هم خانواده مي باشند درحذف سوپاپها در كمپرسورهاي دوراني است . اساسا درمقايسه با كمپرسورهاي تناوبي از نظر وزن، سبكتربوده Ùˆ بعلت حذف نيروهاي لرزاننده (Shaking Forces) به فوندانسيون سنگين نياز ندارند. هرچندكه اين كمپرسورها داراي ساختمان نسبتا ساده تري در مقايسه با كمپرسورهاي تناوبي مي باشند، با اين وجود از نظر طراحي داراي تنوع زيادي بوده ودر طرحهاي مختلفي ساخته مي شوند.
  ÙƒÙ…پرسورهاي دوراني را بايد پاسخ مناسبي براي دامنه اي ازكاربرد كمپرسورها در صنعت دانست كه در حد فاصل بين كمپرسورهاي تناوبي Ùˆ گريز از مركز قرار مي گيرد. ماشيني است مناسب براي نسبت تراكم هاي متغير Ùˆ دامنه وسيعي از ظرفيت. كمپرسوري كه مي تواند با سرعت Ù…تناسب با الكتروموتورهاي معمولي كار نموده Ùˆ از نظر هزينه تعمير Ùˆ نگهداري مشابه كمپرسورهاي گريز از مركز مي باشد، بطوري كه هزينه تعمير نگهداري آن حدود يك سوم كمپرسورهاي تناوبي با ظرفيت مشابه مي باشد. حذف سوپاپ دراين كمپرسورها بخش اعظمي از مشكلات Ùˆ توقفات مرتبطه راكه دركمپرسورهاي تناوبي وجوددارد منتفي مي سازد.دركمپرسورهاي دوراني حجم معيني از گاز در فضاي بين دو قطعه محبوس شده Ùˆ سپس در اثر كاهش حجم فضائي كه گازدر آن گيرافتاده است، فشارآن افزايش داده شده Ùˆ به سمت قسمت دهش هدايت مي شود. سرعت گاز در طي فرآيند تراكم چندان بالا نبوده وهمين امرموجب جلوگيري از تأثير تحول پولي تروپيك در كمپرسور مي شود ØŒ پديده اي كه در اثر نزديك شدن سرعت گاز به سرعت صوت در كمپرسورهاي گريز از مركز منشأ مشكلات زيادي مي باشد.
  ÙØ´Ø§Ø± كار اساسا دراين نوع كمپرسورها پائين بوده Ùˆ غالبا تا ١٥ بار بيشتر نمي باشد. البته طرحهاي خاصي از اين كمپرسورها كه چند مرحله اي مي باشند قادرند تا فشارهاي بالاتري (مثلا ٤٠ بار( كاركنند اين كمپرسورها بصورت خشك (Dry)  Ùˆ يا روغن كاري شده مورد استفاده قرار مي گيرند.همانطوري كه قبلا گفته شد كمپرسورهاي دوراني درطرحهاي مختلفي ساخته مي شوند كه متداولترين آنها به شرح زير مي باشد:
  -1كمپرسورهاي حلزوني (با يك يا دو حلزون)(Single Or Twin Screw(s
   2- 
كمپرسورهاي گوشواره اي(Lobe Type)
   3- 
كمپرسورهاي تيغه لغزنده(Sliding Vane)
   4- 
كمپرسورهاي رينگ مايع(Liquid Ring)
   5- 
كمپرسورهاي دندانه چرخنده(Rotary Tooth)