کمپرسور روغنی

كمپرسورهايروغني

مهمترينمسئله در كمپرسورهاي روغني، بازيابي حرارت جذب شده توسط مايع روان كننده (خنك كننده)مي باشد. در طرحهاي معمولي روغن تزريق شده بداخل محفظه تراكم در پايان فرآيند تراكم،با گاز مورد تراكم مخلوط شده و بعد از خارج شدن از محفظه تراكم در يك تله جداكننده،از گاز متراكم جدا شده و بعد از خنك كاري و فيلتراسيون بداخل محفظه تراكم برگشت دادهمي شود .

اينروش براي مواردي كه حضور مقادير جزئي روغن در گاز مورد تراكم ( نظير هوا ) چندان مشكلساز نباشند، روشي مطلوب خواهد بود. ولي اگر حضور روغن حتي در مقادير جزئي قابل تحملنباشد، نيازمند اتخاذ تدابير ويژه بوده و تا حدودي پيچيده مي باشد (نظير بكارگيري ازفيلتر هاي باخانه هاي ريزMicrofiltter).

باتوجه به بالا نبودن دماي مخلوط روغن و گاز خارج شده از محفظه تراكم، جداسازي روغن ازگاز چندان سخت نمي باشد، ولي چون روغن خارج شده به همراه گاز حالت بخار را دارد مقدارآن خيلي ناچيز بوده و در بسياري از موارد قابل تحمل مي باشد. ولي اگر لازم باشد كهگاز مورد تراكم در حد فاقد روغن(Oil Free) روغن گيري شود بايد عملياتجداسازي روغن با كيفيت بالاتري صورت پذيرد.

درچنين مواردي اپراتورها موظفند توجه بيشتري به تميز نگهداشتن فيلتر جدا كننده روغن ازگاز بنمايند. در سيستم هاي تبريد با انبساط مستقيم (DX) حضور روغن در مبرد خروجياز كمپرسور چندان مشكل ساز نمي باشد چرا كه روغن خارج شده از كمپرسور مجددا توسط مبردبه آن برگشت داده مي شود. تنها بايد مراقب بود كه درجه حرارت در تبخير كننده خيليپائين نباشد تا در برگشت مبرد و روغن به كمپرسور اختلالي وارد نشود.

انتخابروغن با نقطه ريزش (Drop Point) مناسب مي تواند جهت حل اين مشكل مفيد واقع شود. در چيلرهاي از نوعمخزني(Kettle Type) بايد از تدابير خاصي براي برگشت روغن استفاده شود. جدا كردن روغناز مخزن توسط جارو كننده ها (Skimmer) بسيار مرسوم مي باشد. البتهاز آنجائي كه جدا كردن روغن بايد در شرايط مثنوعي نظير جوشيدن و يا كف كردن مبرد صورتپذيرد چندان آسان نخواهد بود.

لازمبذكر است كه كنترل درجه حرارت در چگونگي برگشت روغن بسيار تاثير گذار مي باشد. اگرروغن در تبخير كننده بصورت جامد در آيد، برگشت آن به كمپرسور تقريبا غير ممكن مي شود.در هر حال نصب صحيح تبخير كننده مي تواند تا حدود زيادي مشكل برگشت روغن به كمپرسوررا حل كند.

يكياز ويژگيهاي كمپرسورهاي مارپيچي (خشك يا روغني) در اين است كه فشار خروجي از آن چندانبه جرم مولكولي گاز مورد تراكم بستگي نخواهد داشت. لذا براي موار دي كه درصد تركيباتسازنده گاز مورد تراكم دائما در حال تغيير مي باشد، اين كمپرسور مي تواند با راندماننسبتا ثابتي كار كند (وضعيتي كه در كمپرسور هاي گريز ازمركز مي تواند مشكلات زياديرا در پي داشته باشد).

گرفتهشده از: مبانی کمپرسورها شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

منبع:سایت کمپرسور