صفحه اصلی arrow مقالات و گزارشات arrow کمپرسور گریز از مرکز
کمپرسور گریز از مرکز

 كمپرسورهاي گريزازمركز بعد از كمپرسورهاي تناوبي پرمصرف ترين كمپرسورها در صنايع مي باشند به ويژه به عنوان كمپرسور مورد استفاده در فرآيندها در رده اول قرار دارند. حال اگر به جاي تعداد، ظرفيت و يا توان مصرفي معيار انتخاب قرار گيرد ، كمپرسورهاي گريزازمركز بالاترين سهم را در فرآيند تراكم گازها در صنايع به خود اختصاص مي دهند.
در طول ٤٠ سال اخير به لحاظ ابعاد نسبي كوچكتر ووزن كمتر (درمقايسه با كمپرسورهاي تناوبي)، بارشد وتوسعه صنايع ، بكار گيري از كمپرسورهاي فوق در فرآيندها بيشترين توجه را به خود معطوف داشته است . پائين بودن بار وارده بر روي فوندانسيون در اين كمپرسورها موجب گرديده تا در نصب آنها به فوندانسيون كوچكتر وسبكتري نياز باشد. در قدمهاي اوليه ساخت اين كمپرسورها، راندمان آنها بسيار پائين بوده و قدرت رقابت با كمپرسور هاي تناوبي رانداشتند. ولي در مناطقي كه قيمت انرژي پائين باشد (نظير كشورما ) مي تواند براي خود سهم بزرگي را در بازار فروش كمپرسورها اختصاص دهد.
در طرحهاي اوليه، از اين كمپرسورها براي مواقعي كه فشار مورد نياز كم و دبي زياد مورد نظر بود، استفاده مي شد. در سالهاي اوليه دهه ١٩٣٠ در صنايع فولاد از اين كمپرسورها براي كوره هاي ازنوع (Blast Furnace) استفاده مي شد. درهمين دوران استفاده از اين كمپرسورها براي كشيدن گازهاي حاصل از تبديل ذغال سنگ به كك در كوره هاي كك مرسوم گرديد.
در سالهاي پاياني دهه ١٩٣٠ صنايع تبريد براي تهويه مطبوع ساختمانها، استفاده از اين كمپرسورها را به لحاظ كوچكي ابعاد و پائين بودن ميزان لرزش وفوندانسيون مورد نياز دردستور كارمهندسين تاسيسات قرار گرفت. بالارفتن ظرفيت واحدهاي صنعتي و ارزان بودن قيمت انرژي دليل خوبي بود تا بهره گيري از اين كمپرسورهادر صنايع در سالهاي دهه ١٩٥٠ رشد بيشتري داشته باشد.
افزايش قيمت انرژي در سالهاي ١٩٧٠ هرچند كه تا حدودي موجب محدوديت انتخاب اين كمپرسورها گرديد ولي زمينه مناسبي بود تا بر روي افزايش راندمان اين كمپرسورها اصلاحاتبنيادي صورت پذيرد . از سوي ديگر نياز به افزايش قابليت اعتماد(Reliability)در بهره گيري از كمپرسور خود كمك بزركي براي توسعه بازار فروش كمپرسورهاي گريزازمركز شد . چرا كه در بسياري از موارد اين كمپرسورها قادر بودند بدون نياز به هرگونه تعمير اساسي به مدت سه سال درواحدهاي مربوطه درحال كار باشند و اين زمان در بعضي از موارد حتي به ٦ سال نيزمي رسيد. عامل فوق به لحاظ كاهش عوارض زيانبار توقف خط توليد جهت تعميرات و بويژه در واحدهاي بزرگ دليل خوبي بود تا اين نوع كمپرسورها نگاههاي متخصصان صنايع را متوجه خود سازند، وهمين جا بود كه قابليت اعتماد، عنصر اوليه انتخاب كمپرسورها شد تا قيمت انرژي .

كمپرسورهاي گريزازمركز براي دبي 1700تا 1000000 مترمکعب در ساعت ساخته می شوند. بديهي است  كه به همين خاطر استفاده از اين كمپرسورها دردبي هاي كم كه چندان اقتصادي نمي باشند نتوانست موفقيت چنداني را كسب نمايد . نسبت تراكم قابل دسترسي در كمپرسورهاي يك طبقه
گريزازمركز به حدود ٣ نيز مي رسد ولي در كمپرسورهاي گريزازمركز چند طبقه كه براي هواويا ازت به كارگرفته مي شوند، مقدارآن كمتر از ٢ مي باشد.