صفحه اصلی arrow مقالات و گزارشات arrow کمپرسور گریز ار مرکز (دسته بندی)
کمپرسور گریز ار مرکز (دسته بندی)

 دسته بندي Classification
قبل از ورود به هر بحثي در اين زمينه نخست لازم است كه واژه مرحله  (Stage) در كمپرسورها مجددا تعريف گردد. درزمينه كمپرسورهاي تناوبي اين واژه تعريفي استاندارد داشته وعبارت است از تعداد دفعاتي كه گاز در فضاي بين پيستون وسيلندر تحت فرآيند تراكم قرار مي گيرد و در بين مراحل خنك مي شود. اما در مورد كمپرسورهاي گريزازمركز اين واژه از نظر سازندگان كمپرسور ومهندسين فرآيند داراي تعابير متفاوتي مي باشد.
از نظر سازنده كمپرسور ، مجموعه يك پروانه ويك پيچك (Diffuser)  را يك مرحله مي گويند. حال آنكه از نظر مهندسين فرآيند اين واژه در يك محدوده از فرآيند تراكم معني پيدا مي كند كه گاز تحت عمل خنك كردن مجدد قرار گيرد . مثلا اگر كمپرسور داراي ٦ پروانه و يك خنك كن بين مرحله اي باشد، سازندگان كمپرسور آنرا ٦ مرحله اي و مصرف كنندگان آنرا ٢ مرحله اي مي نامند. اين اختلاف نظر در كمپرسورهايي كه داراي يك پروانه مي باشند مسئله مهمي نبوده چراكه هردو يك مفهوم را مي رسانند. اما وقتي كه تعداد پروانه ها ي يك پوسته افزايش مي يابد اختلاف نظرها خود را نشان مي دهند.
يكي از حالتهاي دسته بندي كمپرسورهاي گريزازمركز شكل پوسته آن مي باشد. با توجه به اينكه پوسته ها دوتكه مي باشند برحسب اتصال تكه ها به يكديگر كمپرسورها را افقي(Horizental) و يا عمودي(Vertical)مي نامند. كمپرسور يك طبقه اي كه پروانه آن به صورت آويزان  (Overhung) مي باشد نمونه اي ازكمپرسور يك مرحله اي پوسته عمودي (Vertical Split) مي باشد. كمپرسورهاي گريز از مركز چند مرحله اي غالبا به شكل افقي ساخته مي شوند.
حسن بزرگ كمپرسورهاي افقي، سهولت در تعمير ونگهداري آن مي باشد. با باز كردن قسمت فوقاني پوسته كليه قسمت هاي دروني كمپرسور در دسترس بوده و رو تور آن را مي توان بدون جداكردن از كمپرسور بيرون كشيد. در كمپرسورهايي كه در فشار بالا و يا براي تراكم گازهاي با جرم مولكولي كم كار مي كنند، آب بند كردن پوسته مشكل بوده ودراين گونه موارد ترجيح داده مي شود كه كمپرسور به شكل بشكه اي (Barrel type) ساخته شود. در مدلهاي چند مرحله اي كمپرسورهاي بشكه اي ، يك بشكه داخلي به صورت افقي درون پوسته اصلي كار گذاشته شده است، بطوريكه مي توان روتور را بدون جداكردن پروانه ها بيرون كشيد. در كمپرسورهاي با پروانه آويزان جداكردن روتور بدون جداسازي پروانه ها امكان پذير نمي باشد. طرح د يگر
كمپرسورهاي گريز از مركز، مدل گيربكسي آن است. اين نوع كمپرسورها غالبا از نوع پروانه آويزان بوده كه داراي يك دنده بزرگ(Bull Gear) بوده و انتقال نيرو به پروانه ها توسط  دنده هاي كوچكتر(Pinion)صورت مي گيرد.

در اين نوع طراحي، پوسته (Casing ) به گير بكسي متصل مي باشد. اين طرح مي تواند درشكل هاي يك يا چند مرحله اي ساخته شوند. كمپرسورهاي چند مرحله اي از نوع طرح فوق غالبا براي تراكم هوا ساخته شده و خنك كن بين مرحله اي آن بخشي از مجموعه كمپرسور مي باشد.