صفحه اصلی
محافظت تجهیزات دوار از طریق سیستم مانیتورینگ ارتعاشات

شرکت بهینه پردازش آرمان با بیش از ۱۳ سال سابقه در تولید انواع سیستم های آنلاین مانیتورینگ ارتعاشات مشتمل بر :
- انواع سوئیچ های ارتعاشی ( Vibro rail100 ، Vibro rail200 )
- انواع سیستم های محافظتی انلاین ارتعاشات (Vibro control 300 ،Vibro rack 3000 )
- انواع آنالایزرهای انلاین ارتعاشی جهت اقدامات تحلیل عیب یابی ( Vibro rack 1000 (8 & 24 chanel) )
جایگاه ویژه ای را در صنایع کشور علی الخصوص نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، فولاد، سیمان و … در حوزه تعمیرات و نگهداری ماشین آلات دوار کسب نموده است.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﻣﺠﺮب در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و راه اﻧﺪازي ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات دوار و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي CM ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺒﯿﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ، ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر و ﭘﻤﭗ و … ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﺳﯿﻤﺎن، ﻓﻮﻻد، آب و ﻓﺎﺿﻼب اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺑﺮوز ﻟﻄﻤﺎت و ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آورد.

- آزمایشگاه کالیبراسیوÙ
نام شرکت: محافظت تجهیزات دوار از طریق سیستم مانیتورینگ ارتعاشات
نام مسئول: بهینه پردازش آرمان
استان: تهران
محدوده فعالیت: تهران
تلفن همراه: 55258825
تلفن ثابت: 02155258824
ایمیل:
آدرس: تهران - اتوبان آیت الله سعیدی - شهرک صنعتی چهاردانگه - خیابان دوم آلومینیوم کاران - خیابان وصال - Ú©ÙˆÚ†Ù‡ نصر - پلاک 4