کمپرسور اسکرو

ويژگيهاي كمپرسورهاي حلزوني

همانطوريكه قبلا گفته شد مشخصه هاي كمپرسورهاي حلزوني به نحوي است كه در حد فاصل بين مشخصه هاي كمپرسورهاي تناوبي و گريزازمركز قرار مي گيرند و حتي در مواردي قادرند در محدوده كار هريك از كمپرسورهاي فوق به كار گرفته شوند. كمپرسورهاي حلزوني از نظر ظرفيت بعداز كمپرسورهاي گريز ازمركز قرار داشته و فشار دهش در آنها از چند ميلي بار تا ٤٠ بارميرسد.

كمپرسورهاي حلزوني در ظرفيت تا ١٢٠٠ متر مكعب در دقيقه طراحي و ساخته مي شوند. مقادير زياد ظرفيت آن در محدوده كار كمپرسورهاي گريز از مركز قرارداشته ولي به علت بالا بودن راندمان آن (حدود ٧٥ تا ٨٥ درصد ) در يك چنين مواردي بر كمپرسورهاي گريز از مركز ارجحيت دارد.از اين كمپرسور ها در ظرفيت هاي پايين براي سيستم تهويه مطبوع اتومبيل ها استفاده ميشود، محدوده اي كه اصولا در اختيار كمپرسورهاي تناوبي قرار دارد. كمپرسور ها ي حلزوني خشك حداكثر در ظرفيت 1.5 متر مكعب در دقيقه ساخته مي شوند . يكي ديگر از  محاسن اين كمپرسورها در مقايسه با انواع گريز ازمركز در اين است كه عملكرد آنها برخلاف كمپرسورهاي گريز ازمركز وابستگي چنداني به جرممولكولي گاز ندارند. از نظر اقتصادي در محدوده توان مصرفي 200-1500 اسب بخار از كمپرسورهايگريزازمركز ارزانتر مي باشد.

هرچندكه كمپرسورهاي رفت وبرگشتي از راندمان بالاتري نسبت به كمپرسورهاي حلزوني برخوردار ميباشند، ولي براي دبي معيني از جريان گاز، كمپرسور حلزوني داراي ابعاد كوچكتري مي باشند و به همين خاطر به فضاي كمتري براي نصب نياز دارند. البته انرژي مخصوص (توان مصرفيبراي تراكم واحدظرفيت ) آنها از كمپرسورهاي تناوبي بيشتراست. به علت عدم وجو د نيروهايبالانس نشده نياز فوندانسيون سنگيني نداشته ولذا هزينه نصب آنها كمتر مي باشد. اينكمپرسورها قادرند گازهاي چسبناك (Sticky) و قابل پليمريزاسيون را متراكم نمايند. در واقع حضور ذرات نرم(SoftDeposit) در گازمورد تراكم باعث كاهش تأثير لقي (Clearance) روتورها برروي راندمان كمپرسور گرديده و موجب كاهش نشتي و افزايش راندمان حجمي آن مي گردد. يكي ازمعايب اين كمپرسورها بالا بودن صداي آنها مي باشد كه جزء ويژگيهاي ذاتي آن مي باشد. به همين خاطر تمامي كمپرسورهاي دوراني درقسمت مكش و دهش مجهزبه صداخفه كن(Silencer) مي باشد.

گرفته شده از: مبانی کمپرسورها شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

منبع:سایت کمپرسور