صفحه اصلی

- کمپرسور اسکرو گاز-اسکرو هوا
- اکسیژن ساز بیمارستانی
- کمپرسور غواصی باور آلمان
نام مسئول: گروه صنعتی زاگرس
استان: تهران
محدوده فعالیت: بین المللی
تلفن همراه: 09901975484
تلفن ثابت: 02144024981
ایمیل:
آدرس: شهرک صنعتی زواره ای