كمپرسورسازي سرجوقيان

توليد كننده كمپرسور باد با بيش از ٥٠سال سابقه كار

- كمپرسور سرجوقيان
نام شرکت: كمپرسورسازي سرجوقيان
نام مسئول: هوشنگ سرجوقيان
استان: تهران
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: ٠٩١٢١٣٢٨٧٧٥
ایمیل: