صفحه اصلی
خدمات مهندسی اسکروکار

- کمپرسور ۲۳۰ بار ماهله
نام شرکت: خدمات مهندسی اسکروکار
نام مسئول: مصطفی خدادادی
استان: تهران
محدوده فعالیت: تهران
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۸۱۸۰۳
ایمیل: